Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Urbidata s.r.o., IČO: 06077030, sídlo: Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, spisová značka: C 70524 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále též jako „My“ nebo „Naše společnost“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našich služeb, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

Tyto zásady jsou zpracované v souladu s právními předpisy ohledně zpracování osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“).

 1. Vymezení základních pojmů
 1. Pojmy "Provozovatel", "Uživatel", "Příjemce úhrad" a "Aplikace" mají stejný význam, který definují naše Obchodní podmínky. 
 2. Provozovatel a Uživatel spolu uzavřeli smlouvu o poskytnutí práva k užívání Aplikace tím, že Uživatel vyslovil souhlas s Obchodními podmínkami Provozovatele.
 3. V rámci smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem je Provozovatel správcem osobních údajů Uživatele. Dále je Provozovatel zpracovatelem osobních údajů Uživatele v rámci smluvního vztahu mezi Uživatelem a Příjemcem úhrad. Správcem osobních údajů je v tomto případě Příjemce úhrad, s nímž má Provozovatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 4. Termíny "správce", "zpracovatel", "osobní údaje", "zpracování" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR:
 1. Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 2. Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů ).
 4. Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 1. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?
 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám osobní údaje sdělili. Máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:
 1. Při návštěvě webových stránek 

Když navštívíte naše webové stránky https://www.zaparkujto.cz/, automaticky o Vás zpracováváme některé osobní údaje, a to v rozsahu, za účelem, po dobu a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zlepšení webových stránek www.zaparkujto.cz/  

Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

Oprávněný zájem Naší společnosti na zlepšování našich webových stránek

1 rok od poslední návštěvy webových stránek

Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek www.zaparkujto.cz/

Údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies)

Oprávněný zájem Naší společnosti na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách

1 rok od poslední návštěvy webových stránek

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem naplnění našeho oprávněného zájmu na zlepšování a měření efektivnosti našich webových stránek https://www.zaparkujto.cz/ máte právo vznést námitku. Pokud nebudeme mít oprávněné důvody, abychom i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračovali, se zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

 1. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím vznesení dotazu přes naše webové stránky, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Vyřízení a evidence Vašich požadavků, prokazování, že jsme Váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou vytvoříte objednávku či uplatníte reklamaci

Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, záznamy o Vašich požadavcích a proběhlé komunikaci  

Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu

Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního komunikace

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku (viz čl. 4.8.).

 1. Při registraci v naší aplikaci Zaparkujto

Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský profil v rámci Aplikace prostřednictvím kterého můžete užívat Aplikaci a udržovat s námi další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Provedení registrace uživatele, vedení a správa uživatelského profilu v naší Aplikaci

E-mailová adresa, SPZ vozidla, telefonní číslo, jméno, příjmení, adresa

Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci

Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace uživatele, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám provést registraci v Aplikaci.

 1. Při užívání aplikace Zaparkujto

Vaše osobní údaje, které jste nám sdělili při provedení registrace a některé další údaje o Vás uvedené v tabulce níže, zpracováváme v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Užívání naší Aplikace

E-mailová adresa, SPZ vozidla, telefonní číslo, jméno, příjmení, adresa

Nezbytnost pro splnění smlouvy

SPZ vozidla, telefonní číslo, adresa

Do 3 let od ukončení smlouvy

Základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (jméno, příjmení, e-mailová adresa)

Po dobu 10 let od ukončení smlouvy

Pokud se rozhodnete užívat naší aplikaci Zaparkujto, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, abychom Vaše požadavky mohli vyřídit a umožnit Vám užívání aplikace Zaparkujto. 

 1. Při oslovování s nabídkami našich produktů a služeb na míru

Chceme s Vámi  udržovat další kontakt. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací

Právní titul

Doba zpracování

Zaslání nabídek produktů a služeb na míru

Jméno, příjmení, e-mailová adresa,  historie užívání Aplikace

Oprávněný zájem spočívající v možnosti zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás

Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 3 let od posledního přihlášení

Pokud jde o zaslání nabídek produktů a služeb na míru, budeme rádi, když s Vámi budeme moci být v kontaktu. Proto, abychom Vám neposílali nabídky, které Vás nezajímají, využíváme informace o Aplikaci, kterou užíváte. Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost postupem uvedeným níže a zároveň v rámci každého e-mailu, co Vám zašleme, zasílání obchodních sdělení vyloučit (viz čl. 4.9.).

Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme.

 1. Komu osobní údaje předáváme ?
 1. Předem nevíme, komu budeme osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

Příjemce

Důvod zpřístupnění

Osoby provozující platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s SMS platbou parkovného prostřednictvím Aplikace.

Nezbytné pro splnění smlouvy

Osoba zajištující naše účetní a daňové povinnosti

Potřebujeme, aby poskytovatel účetních a daňových služeb, který je v pozici zpracovatele, vedl naše účetnictví a plnil naše daňové povinnosti

Osoba zajišťující chod webu, aplikace  a našeho software (počítačových systémů) včetně osob poskytujících cloudové služby

Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který je v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a aplikace a zajištoval chod informačních systémů

Osoba zajišťující rozesílání e-mailů

Může dojít k tomu, že rozesíláním
e-mailů s nabídkou produktů a služeb pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu

 1. Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.
 1. Jaká jsou Vaše práva?
 1. S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na e-mailové adrese info@zaparkujto.cz.
 2. Právo na odvolání souhlasu - některé Vaše osobní údaje, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@zaparkujto.cz.

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, popřípadě upravíte Vaše uživatelské nastavení v rámci Vašeho uživatelského profilu.

 1. Právo na přístup - máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje).

Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

 1. Právo na opravu - pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.
 2. Právo na výmaz - Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

 1. Právo na přenositelnost - další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.
 2. Právo na omezení zpracování - v případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě.

Toto právo máte také v těchto případech:

 1. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu - s ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány
 2. Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu - máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.
 3. Právo na stížnost - v případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/podatelna-uradu/os-1006 .