Obchodní podmínky pro užívání mobilní aplikace po názvem Zaparkujto.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice

  1.1 V těchto obchodních podmínkách:

  1.1.1 „Provozovatel“ je společnost: Urbidata s.r.o., IČO: 06077030, se sídlem: Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

  1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou nebo mobilní aplikaci s názvem  Zaparkujto.cz , mezi jejíž hlavní funkcionality patří on-line platba parkovacích míst , která je dostupná z internetové adresy prostřednictvím mobilní aplikace Zaparkujto.cz.

  1.1.3 „Smlouva“ pak představuje akceptaci podmínek při rezervaci konkrétního parkovacího místa a každé následné rezervaci, jejím prodloužení, blokaci nebo uvolnění Uživatelem a provozovatelem parkovacího místa, jejímž předmětem je poskytnutí práva k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

  1.1.4 „Právo k užívání“ znamená možnost uživatele vybrat Aplikaci jako jednu z forem pro zaparkování za podmínek uvedených v těchto VOP.

  1.1.5 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

  1.1.6 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů ve vybraných verzích aplikace.

  1.1.7 „Přihlašovací údaje“ mohou znamenat unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

  1.1.8 „VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.

  1.1.9 Příjemci úhrad jsou ty subjekty, které vlastní parkovací plochu, na jejiž stojí parkovací místo a těmto příjemcům zasílá platební brána úhradu.

  Provozovatel aplikace ZAPARKUJTO má aktuálně v nabídce parkovací místa těhto subjektů:

  • Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

  2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „rezervovat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele .

  2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „rezervovat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

  2.3 Kliknutím na tlačítko “ rezervovat “ Uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace nebo zasláním emailu.

  2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

 3. Užívání Aplikace

  3.1 Provozovatel uděluje uživateli právo k užívání Alikace v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

  3.2 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

  3.3 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z důvodů jako jsou údržba a vývoj aplikace.

  3.4 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

  3.5 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

 4. Databáze

  4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

  4.2 Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

  4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 5. Osobní údaje a cookies

  5.1 Souhlas Uživatele s užíváním souborů Cookies Provozovatelem uvedený v příloze č. 1 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

  5.2 Souhlas Uživatele s poskytnutím osobních údajů Provozovateli uvedený v příloze č. 2 těchto VOP tvoří součást Smlouvy.

 6. Odpovědnost za škodu

  6.1 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené v těchto VOP .

 7. Změna VOP

  7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

  7.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že Uživatel j vždy povinen seznámit se se změnami VOP, případně může Provozovatel tyto změny zaslat prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek na uzavření Smlouvy mezi ním a Provozovatelem není naplněn.

  7.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 8. Povinné informace pro spotřebitele

  8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti .

  8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

  8.2.1 Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou  sídla Provozovatele.

  8.2.2 Telefonický kontakt Provozovatele je   +420 724 984 148

  8.2.3 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je  info@zaparkujto.cz

  8.2.4 Odměna Provozovatele za užívání Aplikace Uživatelem je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci při rezervaci a každé následné rezervaci, jejím prodloužení.

  8.2.5 Uživateli nevznikají náklady za stažení aplikace.

  8.2.6 K Užívání aplikace je možné nahráním aplikace do mobilních telefonů s operačním prostředím Android verze 5.x, 6.x nebo iOS.

  8.2.7 Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

  8.2.8 Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci.

  8.2.9 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky. Žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.

  8.2.10 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.

  8.2.11 Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem a těmito VOP.

  8.2.12 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP a účinné právní předpisy České republiky.

 9. >Rozhodné právo

  9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky .

 10. Účinnost

  10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti vždy v momentu rezervace parkovacího místa nebo jeho následných modifikací.

 11. Souhlas se zpracováním souborů cookies

  1) Co jsou soubory cookies

  Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

  2) Druhy souborů cookies

  Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

  Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

  3) Využívání souborů cookies

  V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

  Tento souhlas je udělen na dobu 5 let.

  Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.

  4) Účel použití souborů cookies

  Pro měření návštěvnosti na našich internetových stránkách můžeme používat i programy třetích stran (např. Google Analytics).

  Soubory cookies využíváme pouze pro:

  4.1 účely stanovené v obchodních podmínkách

  4.2 druhy cookies používané v naší aplikaci:

  Trvalé soubory cookie – zůstávají uloženy ve vašem počítači déle.

  Dočasné soubory cookie – uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.

  Souhlas s užitím osobních údajů

  Já,

  jakožto uživatel mobilní aplikace s názvem Zaparkujto.cz tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Urbidata s.r.o., IČ: 06077030, se sídlem Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, jiným zaměstnancem správce nebo jiným smluvním partnerem správce.

  Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro

  • zasílání obchodních nabídek správce,
  • marketingové účely,
  • poskytování osobních údajů třetím osobám,
  • zařazení osobních údajů do databází,
  • zpřístupňování osobních údajů třetím osobám.

  Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně .

  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

  Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:

  • strojově(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů,
  • v písemné podobě.

  Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

  Svůj souhlas stvrzuji uzavřením Smlouvy mezi mnou a Provozovatelem.

 12. Ceník parkovného

  Město Valašské Meziříčí
  Lokalita Doba parkování [min] Cena parkovného Formát SMS
  Oranžová zóna 60 20 Kč VM O RZ 20
  120 40 Kč VM O RZ 40
  Zelená zóna 75 13 Kč VM Z RZ 13
  120 20 Kč VM Z RZ 20
  Žlutá zóna 75 13 Kč VM L RZ 13
  120 20 Kč VM L RZ 20
  Bílá  zóna 75 13 Kč VM B RZ 13
  120 20 Kč VM B RZ 20
 13. Ručení za platby

  Provozovatel systému Urbidata, s.r.o. je příjemcem a ručitelem  provedených úhrad  platební brány GoPay a případné reklamace budou řešeny jeho prostřednictvím. Kontaktní údaje pro řešení reklamací jsou: email: podpora@zaparkujto.cz, adresa: Urbidata, s.r.o., Sokolská třída 1263/24, 702 00 Ostrava

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace