Obchodní podmínky pro užívání mobilní aplikace pod názvem Zaparkujto.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Aplikace se řídí těmito obchodními podmínkami:

 1. Definice

  1.1 V těchto obchodních podmínkách:

  1.1.1 „Provozovatel“ je společnost: Urbidata s.r.o., IČO: 06077030, se sídlem: Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

  1.1.2 „Aplikace“ znamená internetovou nebo mobilní aplikaci s názvem  Zaparkujto.cz , mezi jejíž hlavní funkcionality patří on-line platba parkovacích míst , která je dostupná z internetové adresy prostřednictvím mobilní aplikace Zaparkujto.cz.

  1.1.3 „Smlouva“ pak představuje akceptaci podmínek při rezervaci konkrétního parkovacího místa a každé následné rezervaci, jejím prodloužení, blokaci nebo uvolnění Uživatelem a provozovatelem parkovacího místa, jejímž předmětem je poskytnutí práva k užívání Aplikace Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.

  1.1.4 „Právo k užívání“ znamená možnost uživatele vybrat Aplikaci jako jednu z forem pro zaparkování za podmínek uvedených v těchto VOP.

  1.1.5 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Aplikaci.

  1.1.6 „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů ve vybraných verzích aplikace.

  1.1.7 „Přihlašovací údaje“ mohou znamenat unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím v Aplikaci a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací.

  1.1.8 „VOP“ znamená tyto Obchodní podmínky.

  1.1.9 Příjemci úhrad jsou ty subjekty, které vlastní parkovací plochu, na jejiž stojí parkovací místo a těmto příjemcům zasílá platební brána úhradu.

  Provozovatel aplikace ZAPARKUJTO má aktuálně v nabídce parkovací místa těhto subjektů:

  • Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387
 2. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

  2.1 Zobrazení tlačítka s názvem „rezervovat“ v uživatelském prostředí Aplikace je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele .

  2.2 Kliknutí Uživatele na tlačítko „rezervovat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.

  2.3 Kliknutím na tlačítko “ rezervovat “ Uživatel rovněž vyjadřuje souhlas s těmito VOP a Provozovatel se o tom Uživatele zavazuje informovat v uživatelském prostředí Aplikace nebo zasláním emailu.

  2.4 Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.

 3. Užívání Aplikace

  3.1 Provozovatel uděluje uživateli právo k užívání Alikace v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Aplikace, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.

  3.2 Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.

  3.3 Provozovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele odstavit, změnit a/nebo jej znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z důvodů jako jsou údržba a vývoj aplikace.

  3.4 Uživatel má právo na užívání Aplikace za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z příslušné internetové adresy.

  3.5 Uživatel se zavazuje při užívání Aplikace jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Aplikace nevznikla žádná škoda.

 4. Databáze

  4.1 Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.

  4.2 Uživatel a Provozovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložné Uživatelem do databáze Aplikace jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Aplikace.

  4.3 Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Aplikace splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy, že záznamy údajů v Aplikaci a její databázi, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

 5. Osobní údaje a cookies

  5.1 Ochranu osobních údajů Uživatele (včetně cookies) – tj. tam, kde Provozovatel vystupuje jako správce osobních údajů Uživatele - upravují Zásady ochrany osobních údajů.

  5.2 Ochranu osobních údajů Uživatele, kde Provozovatel vystupuje jako zpracovatel pověřený Příjemci úhrad jako správci osobních údajů - upravuje smlouva o zpracování osobních údajů, která je k dispozici u Příjemců úhrad.

 6. Odpovědnost za škodu

  6.1 Uživatel se tímto výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele neúmyslně nebo nikoli z hrubé nedbalosti způsobené Provozovatelem porušením jakékoliv povinnosti Provozovatele uvedené v těchto VOP .

 7. Změna VOP

  7.1 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

  7.2 Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že Uživatel j vždy povinen seznámit se se změnami VOP, případně může Provozovatel tyto změny zaslat prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek na uzavření Smlouvy mezi ním a Provozovatelem není naplněn.

  7.3 V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

 8. Povinné informace pro spotřebitele

  8.1 Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti .

  8.2 Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:

  8.2.1 Adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou  sídla Provozovatele.

  8.2.2 Telefonický kontakt Provozovatele je   +420 724 984 148

  8.2.3 Adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je  info@zaparkujto.cz

  8.2.4 Odměna Provozovatele za užívání Aplikace Uživatelem je stanovena včetně všech daní a poplatků a je její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Aplikaci při rezervaci a každé následné rezervaci, jejím prodloužení.

  8.2.5 Uživateli nevznikají náklady za stažení aplikace.

  8.2.6 K Užívání aplikace je možné nahráním aplikace do mobilních telefonů s operačním prostředím Android verze 5.x, 6.x nebo iOS.

  8.2.7 Údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Aplikace a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.

  8.2.8 Opravování chyb vzniklých při zadávání dat lze provádět rovněž prostřednictvím Aplikace a tam kde to Aplikace neumožňuje, tak prostřednictvím technické podpory, jejíž kontakt je uveden v Aplikaci.

  8.2.9 Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky. Žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné.

  8.2.10 Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů.

  8.2.11 Předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Aplikace se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci. Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Aplikace, které měla Aplikace v době jeho zpřístupnění Uživateli lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem a těmito VOP.

  8.2.12 Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP a účinné právní předpisy České republiky.

 9. Rozhodné právo

  9.1 Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2 Jakékoliv spory vzniklé na základě těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky .

 10. Účinnost

  10.1 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti vždy v momentu rezervace parkovacího místa nebo jeho následných modifikací.

 11. Ceník parkovného

  Město Valašské Meziříčí
  Lokalita Doba parkování [min] Cena parkovného Formát SMS
  Oranžová zóna 60 20 Kč VM O RZ 20
  120 40 Kč VM O RZ 40
  Zelená zóna 75 13 Kč VM Z RZ 13
  120 20 Kč VM Z RZ 20
  Žlutá zóna 75 13 Kč VM L RZ 13
  120 20 Kč VM L RZ 20
  Bílá  zóna 75 13 Kč VM B RZ 13
  120 20 Kč VM B RZ 20
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace